Šperos.lt > Literatūra > Visuotinė literatūra > Visuotinės literatūros šperos
Visuotinės literatūros šperos

(10 darbai)

Antikinė literatūra (2)Graikų literatūra. Homero klausimas. Homero poemų kompozicija. Didaktinis epas ir jo poetikos ypatumai. Hesiodas. Archajinio laikotarpio lyrikos klasifikacija. Elegija ir jambas. Monodinės lyrikos specifika. Alkajo ir Sapfo kūrybos motyvai, stiliaus, kalbos, metrikos ypatybės. Anakreonto lyrikos ypatumai. Chorinė lyrika. Pagrindinės dramos kilmės teorijos, graikų teatro modelis, tragedijos struktūra. Aischilas: trilogija "Orestėja"(kaltės ir visuotinio teisingumo idėja), charakterių kūrimo ypatumai, stilius, kalba. Sofoklis: dramaturgijos naujovės, pareigos samprata tragedijoje "Antigonė", kaltės ir atsakomybės problema tragedijoje "Karalius Oidipas". Euripidas: dramų novatoriškumas, dviejų pasaulėžiūrų susidūrimas tragedijoje "Bakchantės". Senoji atikinė komedija: susiformavimas, specifika, struktūra. Aristofanas: literatūros klausimai komedijoje "Varlės", auklėjimo problemos komedijoje "Debesys", taikos tema komedijoje "Taika". Klasikinio laikotarpio literatūrinės prozos rūšys, istoriografinė proza (Herodotas – epinės istoriografijos kūrėjas). Klasikinio laikotarpio retorinė proza (susiformavimas, iškalbos rūšys ir jų žymiausių atstovų stiliaus ypatybės – Lisijas, Demostenas, Isokratas). Klasikinio laikotarpio filosofinė proza. Platonas – filosofinio dialogo kūrėjas. Aristotelis: literatūros teorijos klausimai "Poetikoje". Helėnizmas: epochos kultūriniai aspektai, literatūros ypatybės ir žanrai. Naujoji atikinė komedija (humanizmo idėja Menandro komedijoje "Bambeklis"). Aleksandriškoji poezija: meniniai kūrybos principai, žanrai(Teokritas, Kalimachas, Apolonijus Rodietis). Romėnų literatūra. Plautas: komizmo principai, santykis su graikų dramos medžiaga. Komedija "Dvyniai". Terencijus: humanizmo idėjos. Literatūros kritikos užuomazgos komedijų prologuose. Komizmo savitumas. Komedija "Broliai". Klasikinio laikotarpio literatūros charakteristika, stilistinių krypčių – azianizmo ir atikizmo – sankirta. Ciceronas – teorinės ir praktinės romėnų retorikos kūrėjas. Iškalbos savitumas(Kalbos prieš Katiliną, remtis I–ąja kalba). Cezario istoriografiniai darbai ir jų stilius: vaizdavimo objektyvumo problema, komentarų žanro specifika (remtis "Galų karo užrašais"). Saliustijaus istoriografiniai kūriniai: jų stilistika ir kalbos ypatumai (remtis "Katilinos sąmokslu"). Gajus Saliustijus Krispas. Lukrecijus – filosofinio didaktinio epo kūrėjas. Grožinės epo "Apie daiktų prigimtį" ypatybės (skaitytos ištraukos analizė). Neoterikų literatūrinė programa. Katulo poezijos tematika ir formos, metrikos ypatumai. Katulas – subjektyviosios lyrikos kūrėjas(remtis tekstu). Vergilijus. "Bukolikos": santykis su graikų bukoline tradicija, rinkinio kompozicija ir tematika. Didaktinė poema "Georgikos": filosofinė poemos idėja, tematika(remtis tekstu). Publijus Vergilijus Maronas. Vergilijus. "Eneida" – nacionalinis romėnų epas. Santykis su graikų epine tradicija. Kompozicija ir poetikos bruožai(remtis skaitytomis giesmėmis). Horacijus. Satyrų savitumas (remtis tekstu – Romėnų literatūros chrestomatijoje). Aukso vidurio idėja lyrikoje. Padrindinės odžių temos, struktūra ir metrika (remtis rinkiniu: Horacijus "Lyrika"). Literatūros ir meno klausimai "Poezijos mene". Ovidijus. Pagrindiniai kūrybos etapai. Kūriniai meilės tema. Retorikos įtaka Ovidijaus poezijai. Mitologinis epas "Metamorfozės". Tematika ir kompozicija, filosofinės idėjos(skaitytų metamorfozių aptarimas). Tremties poezija. Livijus. Protėvių dorybių akcentavimas istorijoje "Nuo miesto įkūrimo". Grožiniai veikalo bruožai (remtis tekstu). Seneka – filosofas ir dramaturgas. Tragedijų santykis su graikų drama. Stoicizmo idėjos Senekos tragedijose. "Laiškai Liucilijui" – tematika, kompozicija ir stiliaus bruožai (remtis skaitytais laiškais). Petronijus. "Satyrikonas": autorystės klausimas, veikalo struktūra, satyrinės nuostatos ir santykis su romano tradicija(remtis tekstu). Juvenalis. Satyrų objektas ir kritikos pobūdis. Socialinis satyrų aspektas(skaitytų satyrų aptarimas). Tacitas. Istorinių faktų traktavimo būdas. Grožiniai istorinių veikalų bruožai. Etnografinis traktatas "Germanija" (pakomentuoti aisčių paminėjimo epizodą). Skaityti daugiau
DramaKlasicizmo tragikai, Pjeras Kornelis, Žanas Rosinas, Romėniška forma, personažai: maccus, pappus, bucco(nas), dossenus, Dadaizmas, Aktoriai, Kostiumai, Epinė drama ir jos skirstymas, Žymiausi dramaturgai, Absurdo drama ir idėjinis jos pagrindas. Skaityti daugiau
Modernizmo literatūraModernizmo modeliai, psichoanalizė. Marselis Prustas "Prarasto laiko beieškant". Džoiso kūryba, "Uliso" nagrinėjimas. Goldingas "Musių valdovas". Hesė "Stepių vilkas". Kafka "Metamorfozės". Skaityti daugiau
Renesanso literatūraBoccaccio "Dekameronas". Italų renesanso raida. Makiavelis. Renesansas Vakarų Europoje. Vokietija. Nyderlandai. Reformacija. Erazmas Roterdamietis. Liuteris. F.Rablė renesansas Prancūzijoje. Humanistinės idėjos. Humanistinio ugdymo tema. Rablė požiūris į religiją. Servantesas. Renesansas Italijoje. Riterinis romanas. Pastoralinis romanas. Šelmių romanas. Situacijų dviprasmiškumas. Riterystės ir humanizmo programos. Skaityti daugiau
Visuotinė literatūraBiblija – viduramžių literatūros šaltinis: struktūra ir genezė, viduramžių epochos ir literatūros charakteristika, literatūros šaltiniai, periodizacija, individualumo ir visuomeniškumo santykis ankstyvųjų ir brandžiųjų viduramžių kultūroje, ankstyvųjų ir vėlyvųjų viduramžių liaudies epas: jo mitologiškumas ir istoriškumas, oral poetry tradicijos, seksualumo samprata ir meilės raiškos formos viduramžiais ir renesanso epochoje, viduramžių religingumo ypatybės, jo kaita, riterių romanų charakteristika: Tristano ir Izoldos mitas ir romanas, sielos ir kūno dilema viduramžiais, viduramžių santykis su mirtimi: darbas ir šventė, komunikacijos formų slinktys ir jų reikšmė raštijos kultūrai (viduramžiai ir naujieji laikai, gamtos ir žmogaus santykis viduramžių kultūroje, Dantės gyvenimo ir kūrybos apžvalga, Dantės "dieviškosios komedijos" šaltiniai, žanras, kompozicija, eilėdara, simbolika, idėjinė poemos prasmė, renesanso epocha ir literatūra, humanizmo samprata, Bokačio kūryba: "Dekamerono" šaltiniai, žanriniai ir kompoziciniai ypatumai, novelių tematika, Roterdamiečio humanististinė veikla ir kūryba: "Pagiriamojo žodžio kvailybei" satyra, Rablė "Gargantiua ir Pantagriuelis" problematika, žanriniai ypatumai ir humanizmas, Servantesas "Don Kichotas": romano struktūra, žanro problema, pagrindiniai "Don Kichoto" veikėjų paveikslai, jų filosofinė, socialinė prasmė, donkichotiškumas, Šekspyro gyvenimas ir kūryba, Šekspyro tragedijos: "Hamleto" šaltiniai, problematika, kompozicija, "Hamleto" paveikslas (hamletizmas), prancūzų klasicizmas: Boilio "Poezijos menas", Kornelijus ir Racinas – klasikinės tragedijos kūrėjai, švietimo epochos idėjiniai estetiniai ypatumai, Danieliaus Defo romano "Robinzonas Kruzas" vertė ir reikšmė, Didro estetinės pažiūros, švietimo idėjų atspindžiai apysakoje "Vienuolė", Ruso pedagoginės pažiūros, "Išpažintis" – biografinis romanas. Skaityti daugiau
Visuotinė literatūra (2)Viduramžiu epochos literatūra, klasikinė 13-14 amžių literatūra, Vėlyvųjų viduramžių herojinis epas, Riterinė literatūra, Kurtuazijos samprata, Kurtuazine poezija, Riterių romanai, Miestelėnų literatūra, Religinė didaktinė literatūra, Dantės Aligjerio gyvenimas ir kūryba, Renesanso epochos ir literatūra, Italų ankstyvasis renesansas, Dž. Bokačio kūryba, Humanizmas Vokietijoje ir Nyderlanduose, Reformacija, V. Šekspyro sonetai, Ispanų renesansas, Švietimo epochos ir literatūra, J. V. Getės "Faustas". Skaityti daugiau
Visuotinė literatūra (3)Antika: žymiausi atstovai ir literatūra. Viduramžiai: menas, riterinis romanas. Renesansas. Humanizmas. Klasicizmas. Šviečiamasis amžius. Skaityti daugiau
Visuotinė literatūra (6)Prigimties teisių ginimas Bokačio "Dekamerone". Italų renesanso raida. Renesansas Vakarų Europoje. F. Rablė renesansas Prancūzijoje. Humanistinės idėjos. Humanistinio ugdymo tema. Servantesas. Situacijų dviprasmiškumas. Riterystės ir humanizmo programos Don Kichote. V. Šekspyro "Hamletas". Skaityti daugiau
XIX amžiaus visuotinė literatūraXIX amžiaus (19 amžiaus) charakteristika. Romantizmas. Santykis su viduramžiais. Vokiečių romantizmas. Friedrichas Šlegelis. Heidelbergo romantinė mokykla. Brolių Grimų veikla. Anglų romantizmas. V. Bleikas. Dailės ir poezijos sąsajos. Prancūzų romantizmas. Realizmas. Prancūzų realizmas. Anglų realizmas. Natūralizmas. Modernizmas. Impresionizmas. Simbolizmas. Simbolio samprata. Novalis. Liudvik Tieck. Kleistas. Hofmanas. "Katino Murklio pažiūros". Baironas. "Kainas". Šatobrianas. "Krikščionybės genijus". Hugo. "Paryžiaus katedra". Bodleras. Mickevičius. "Gražina". "Konradas Valenrodas". Balzakas. "Tėvas Gorijo". Dikensas. "Oliveris Tvistas". E. Zola. "Rugonai-Makarai". Verlenas. Rembo. Vaildas. Meterlinkas. "Nekviestoji viešnia. Skaityti daugiau
XIX amžiaus visuotinė literatūra (2)XIX amžiaus literatūros periodizacija. Europietiško romantizmo tipai. Santykis su viduramžių literatūra. Santykis su renesansu. Santykis su polemika ir klasicizmu. Estetinės nuostatos. Vėlyvasis romantizmas. Vokiečių romantizmas (Hofmano kūryba). Prancūzų romantizmas (V. Hugo, Bodleras "Blogio gėlės"). Realizmas (Honore de Balzac, Gustavas Floberas "Ponia Bovari"). Natūralizmas (E. Zola). Estetizmas (O. Wildas "Doriano Grėjaus portretas". Simbolizmas. Skaityti daugiau